Privacyverklaring

Privacyverklaring Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo
Gevestigd aan:
Koelertsweg 1b
7475 TX Markelo
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.delaatsteeermarkelo.nl/
Postbus 115 7475 ZJ Markelo
Telf: 0547 361558

Monique Slaghuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo
Zij is te bereiken via administratie@delaatsteeermarkelo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

– geloofsovertuiging
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@delaatsteeermarkelo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo neemt niet deel aan geautomatiseerde verwerkingen en neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo) tussen zit. Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Ledenadministratie via Member Control
Overige administratie in Twinfield

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw uitvaart volledig af te wikkelen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:
Tot uw overlijden of voortijdige uitschrijving op eigen verzoek

Delen van persoonsgegevens met derden
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum en overlijdensdatum) aan uw erven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@delaatsteeermarkelo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Markelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via administratie@delaatsteeermarkelo.nl