Algemene ledenvergadering 15 mei 2023

Op maandag 15 mei a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ gehouden. Deze vindt plaats in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen vorige ledenvergadering
  4. Financieel verslag (Countus)
  5. Jaarverslag secretaris
  6. Vaststelling contributie
  7. Bestuursverkiezing *
  8. Rondvraag
  9. Sluiting                           

* Aftredend en herkiesbaar: mw. J. Heilersig

Aftredend en niet herkiesbaar: mw. A. Karsenberg
Kandidaat bestuurslid: mw. M. Stienstra

Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor aanvang van de vergadering,
schriftelijk worden ingediend, ondertekend door ten minste 10 leden bij de
secretaris van de vereniging.