Algemene Ledenvergadering 23 mei 2022

Op maandag 23 mei a.s. wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ gehouden. Deze vindt plaats in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Aanpassen statuten m.b.t. WBTR
 5. Financieel verslag (Countus)
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Vaststelling contributie
 8. Bestuursverkiezing *
 9. Afscheid Anja Stokreef
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

* Aftredend en herkiesbaar: mw. M. Slaghuis-Klein Velderman en dhr. A. Elkink.
Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor aanvang van de vergadering,
schriftelijk worden ingediend, ondertekend door ten minste 10 leden bij de
secretaris van de vereniging.