Algemene ledenvergadering 2021

Aankondiging voor de algemene ledenvergadering van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, welke zal worden gehouden op dinsdag 6 juli a.s. in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Aanvang 20.00 uur. Met het oog op de geldende coronamaatregelen is aanmelden vooraf verplicht. Aanmelden kan per email naar secretaris@delaatsteeermarkelo.nl

Agenda 2021

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering

4. Financieel verslag (Countus)

5. Jaarverslag secretaris

6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. G. Zandvoort (2020)

Aftredend en herkiesbaar: dhr. R. Kempers (2020) Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. Wevers Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. Rotman

Kandidaat bestuurslid: dhr. J. Beldman

Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor aanvang van de vergadering, schriftelijk worden ingediend, ondertekend door ten minste 10 leden bij de secretaris van de vereniging

7. Vaststelling contributie

8. Rondvraag

9. Sluiting